Bredsandsängen

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Bredsandsängens samfällighet vill att kommunen övertar huvudmannaskapet för vägar och belysning i området.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott beslutade 2019-06-10 att inom ramen för en detaljplaneprocess utreda förutsättningarna för ett kommunalt övertagande av samfällighetens vägar och belysning med mera.

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.