Bredsandskogen

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att revidera gällande detaljplan avseende att ändra huvudmannaskapet för väg (som inte är återvändsväg) till kommunalt ansvar, i enighet med gällande lagstiftning.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Ärendet kommer sannolikt upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige under 2018.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.