Centrum 16:5

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planen syftar till att pröva möjligheten att tillåta ny byggnad med bostäder utöver handel och annan centrumverksamhet inom fastigheten Centrum16:5 där Ica Stjärnköp ligger idag.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-12-08 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Centrum 16:5, del av kvarteret Buntmakaren.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ned.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.