Centrum 26:4, Sparbanken

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnation av befintlig byggnad på fastigheten Centrum 26:4. Planen syftar även till att skydda delar av befintlig bebyggelse med planbestämmelse som bevarar dess kulturhistoriska värden. Planen innebär att del av innergården där byggnation tidigare inte varit tillåten planläggs för centrumverksamhet.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-03-07 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för området.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickas det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Samrådstiden är 2019-07-12 - 2019-08-23.

Ladda ner

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.