Del av Företagsparken

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Peab Bostad AB äger företagsparken i Hagalund vars detaljplan i stora delar ändrades 2012-2014 för att möjliggöra större fastigheter. Peab önskar nu pröva om ännu större fastigheter skulle kunna göras möjliga genom att ännu inte utbyggda men planlagda kommunala gator tas bort.

Aktuella gator har ännu inte byggts, men ny dagvattenlösning måste studeras.

Markanvändningen omprövas inte.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-11-02, § 98, att lämna positivt planbesked för att pröva möjligheten att upprätta ny detaljplan och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplaneförslaget och skicka det på samråd.

Samråd genomfördes 2019-02-27 - 2019-03-20. Därefter har några mindre förtydliganden skett och handlingarna skickades på granskning 2019-04-10 - 2019-04-24.

Den 21 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Planprocessen

Ladda ner

Granskningshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.