Del av kvarteret Steglitsan

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i flerbostadshus samt en förskola.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-10-05 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja en planprocess för att pröva ändrad markanvändning enligt ansökan.

Detaljplanen bedöms ha ett allmänt intresse och kommer att hanteras med utökat planförfarande.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns inga handlingar att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.