Del av Magasinsgatan och Kaptensgatan

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att möjliggöra permanent avstängning och instängsling av delar av Magasins- respektive Kaptensgatan för att öka säkerheten runt kraftvärmeverket (Ena Energi). Efter genomförd planändring avses marken arrenderas ut till Ena Energi. Marken kommer fortsatt att vara tillgänglig för allmänna ledningar och får inte förses med byggnader, men allmänheten kommer inte längre att ha tillträde till dessa delar av gatorna.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2016-16-16 att pröva en ändring av gällande detaljplan. Ett förslag till ny detaljplan beslutades skickas på samråd 2017-05-11. Efter genomfört samråd reviderades förslaget i vissa avseenden och PLEX beslutade 2017-11-02 att det reviderade planförslaget skulle skickas på granskning. Granskning har genomförts under perioden 2017-11-10 - 2017-11-24 (2 veckor).

Inkomna synpunkter från granskningen kommer att sammanställas och bemötas av Enköpings kommun. Därefter går detaljplaneförslaget vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Sannolikt kommer ärendet upp i kommunfullmäktige 2018-03-05.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.