Del av Rymningen 8:6 med flera

Planens syfte och innehåll

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-02-01 att godkänna ett markanvisningsavtal med Korsbacken Informationssystem AB för aktuellt område och uppdrog till Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja en planprocess.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplaneprocessen bedrivs med utökat förfarande.

Ladda ner

Det finns ännu inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.