Del av Villbergaby 3:1

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2018

Planens syfte och innehåll

Planområdet är beläget i östra delen av Grillby, mellan Villbergabyvägen och järnvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av åkeriverksamhet och annan småindustri vilket innebär en utökning av det befintliga industriområdet. Marken består i dagsläget främst av åkermark och är inte planlagd sedan tidigare. 

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på tre remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Den 23 april 2019 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Beslutet har överklagats och kommunen har överlämnat ärendet till Mark- och miljödomstolen i Nacka som kommer att ta ställning till om beslutet ska vinna laga kraft eller inte.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.