Del av Villbergaby 3:1

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planområdet är beläget i östra delen av Grillby, mellan Villbergabyvägen och järnvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av åkeriverksamhet och annan småindustri vilket innebär en utökning av det befintliga industriområdet. Marken består i dagsläget främst av åkermark och är inte planlagd sedan tidigare. 

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2017-03-16 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan som varit utsänt för samråd med berörda myndigheter och fastighetsägare för att kommunen ska få in synpunkter.

Alla synpunkter som kommit in under samrådet sammanställs nu och kommer att bemötas av Enköpings kommun. Planförslaget revideras vid behov och skickas sedan återigen till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Därefter tas planen upp i kommunstyrelsen som tar ställning till om planen skall antas.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.