Del av Villbergaby 3:1

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2018

Planens syfte och innehåll

Planområdet är beläget i östra delen av Grillby, mellan Villbergabyvägen och järnvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en etablering av åkeriverksamhet och annan småindustri vilket innebär en utökning av det befintliga industriområdet. Marken består i dagsläget främst av åkermark och är inte planlagd sedan tidigare. 

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2017-03-16 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan för området. För att få in synpunkter skickades förslaget ut för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar.

Vad händer nu?
Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommit in under samrådet. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.