Ändring av detaljplan 2011/461 (ÄDP 2011/461)

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Fastighetsägaren önskar att den högsta tillåtna byggnadshöjden för fastigheten höjs.

Varför behövs det en ändrad detaljplan?

Fastighetsägaren önskar att den högsta tillåtna byggnadshöjden för fastigheten höjs från 8 meter till 12 meter, i likhet med större delen av Företagsparken. För att det ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras.

Kommunen kommer att se över byggnadshöjden genom en så kallad ändring av detaljplan (ÄDP) vilket innebär att det enbart är frågan om byggnadshöjd som prövas inom ramen för planprocessen. Övriga delar av den nu gällande detaljplanen kommer att fortsätta gälla. 

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram eller ändra en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner och ändringar av detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen här

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Samråd.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Vad händer sen?

Kommunstyrelsen planerar att ta upp detaljplanen för beslut om antagande vid deras sammanträde den 28 november.

Dokument relaterat till detaljplanen

Antagandehandlingar

Planbeskrivning Pdf, 490 kB.

Illustration av ändringen i plankartan Pdf, 4 MB.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 491 kB.

Illustration av ändringen i plankartan Pdf, 4 MB.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 490 kB.

Illustration av ändringen i plankartan Pdf, 4 MB.

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Karin Komstadius

E-post till Karin Komstadius: karin.komstadius@enkoping.se
Telefon till Karin Komstadius: 0171- 62 50 00