ÄDP för Svartkärret

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Ändring av bestämmelser för Svartkärrets koloniområde.

Varför behövs det en ändrad detaljplan?

Exploateringsavdelningen har lämnat en begäran om en ändring av den detaljplan som gäller för koloniområdet Svartkärret till planavdeningen. Koloniområdet och tillhörande småbåtshamn ligger inom fastigheten Nynäs 3:1 som ägs av kommunen. Syftet med planändringen är att tydliggöra bestämmelserna i gällande detaljplan genom att tillåta en huvudbyggnad på 25 kvm, uthus på 6 kvm växthus på 8 kvm och en uteplats med högst 12 kvm stort skärmtak uppförs på varje lott.

Kommunen kommer att se över bestämmelserna genom en så kallad ändring av detaljplan (ÄDP) vilket innebär att det endast är de nya bestämmelserna för utnyttandegrad som prövas inom ramen av planprocessen. Övriga delar av den gällande detaljplanen kommer att fortsätta gälla.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Samråd

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Granskning

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla synpunkter som kom in under samrådet. Utifrån synpunkterna har kommunen gjort vissa ändringar i förslaget.

Det nya förslaget skickas nu åter till berörda på remiss, så kallad granskning. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner granskningshandlingarna längre ner på den här sidan.

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 03 april 2023 till Detaljplaneenheten antingen via E-post eller via brev.

E-post

detaljplan@enkoping.se

Adress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Detaljplaneenheten, 745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under granskningen. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterat till detaljplanen

Dokument under steget Granskning

Dokument under steget samråd

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Amanda Andersson

E-post till Amanda Andersson:
amanda.andersson.a@enkoping.se
Telefon till Amanda Andersson: 0171- 62 50 00