Ändring av detaljplan för Örsundsbroskolan

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Enköpings kommun har planer på att bygga en ny skolbyggnad med trästomme på Örsundsbroskolan.

Varför behövs det en ändring av detaljplan?

Planändringens syfte är att ändra en bestämmelse i gällande detaljplan där det anges att byggnader får uppföras i max två våningar med högsta byggnadshöjd 7,6 meter. Planändringen ämnar höja den högsta tillåtna nockhöjden till 14,0 meter inom bestämmelseområdet för att kommunen ska kunna bygga den planerade skolbyggnaden tillhörande Örsundsbroskolan med trästomme, vilket dagens krav på 7,6 meter i byggnadshöjd i praktiken inte tillåter då kravet är för snävt för en skola i två våningar. Att bygga med trästomme kräver ett tjockare bjälklag vilket gör att varje våning kräver högre höjd.

Enköpings kommun har skrivit på klimatkontrakt och har höga ambitioner inom hållbar samhällsbyggnad. Att bygga med trästomme istället för betong ger lägre miljöpåverkan. Även om val av stomme och konstruktion ännu inte beslutats i projektet för nya skolbyggnader på Örsundsbroskolan, är dagens krav på högsta byggnadshöjd en olämplig begränsning för skoltomtens framtida nyttjande att inte kunna bygga två våningar - oavsett teknisk lösning.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Laga kraft.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Laga kraft

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Den 11:e april 2023 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Den 6:e maj 2023 vann beslutet laga kraft.

Dokument relaterat till detaljplanen

Dokument under steget antagande

Dokument under steget granskning

Dokument under steget samråd

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Martin Eriksson

E-post till Martin Eriksson: martin.eriksson@enkoping.se

Telefon till växeln: 0171- 62 50 00