Annelunds företagsby

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Markägaren vill kunna bygga en företagsby för verksamheter, service, handel och småskalig industri.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Markägaren vill kunna bygga en företagsby för verksamheter, service, handel och småskalig industri inom sin fastighet. Området ligger i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden. Därför har kommunen inlett en planprocess för att utreda om och hur det är lämpligt. Planprocessen kommer utreda vad som får byggas och hur området ska kunna ansluta mot befintligt vägnät.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-08-30 att pröva möjligheten att ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. I detta fall behöver arbetet med detaljplanen också avvakta planering av kommunens utbyggnad av vatten- och avloppsnätet samt planering för bland annat korsningspunkten mellan Österleden och Stockholmsvägen i anslutning till den trafikplats för E18 som trafikverket ansvarar för.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Plan- och exploateringsavdelningen
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.