Annelunds företagsby

Bild på en karta över Annelunds företagsbys detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Markägaren vill kunna bygga en företagsby för verksamheter, service, handel och småskalig industri.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Markägaren vill kunna bygga en företagsby för verksamheter, service, handel och småskalig industri inom sin fastighet. Området ligger i anslutning till Stockholmsvägens korsning med Österleden. Därför har kommunen inlett en planprocess för att utreda om och hur det är lämpligt. Planprocessen kommer utreda vad som får byggas och hur området ska kunna ansluta mot befintligt vägnät.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-08-30 att pröva möjligheten att ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterade till detaljplanen

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Planarkitekt Domagoj Lovas

E-post till Domagoj Lovas: domagoj.lovas@enkoping.se

Telefon till kommunens växel:
0171-62 50 00