Boglösa­rondellen

Bild på en karta över Boglösarondellens detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Kommunen vill pröva om området är lämpligt för att bygga bostäder.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen vill pröva om området är lämpligt för att bygga bostäder. BoKlok önskar bygga flerbostadshus i två plan i östra delen av området tillsammans med ägarna till grannfastigheten som vill bygga småhus i den västra delen. Förslaget innebär att det skulle bli möjligt att bygga cirka 150 bostäder inom området.

Konsekvens av planens genomförande

Utöver möjlighet att uppföra nya bostäder i form av småhus respektive flerbostadshus i två plan innebär planförslag att kommunen avser att lösa in de delar av fastigheterna Gånsta 3:6, 3:11 och 3:15 som i planen föreslås planläggas som allmän plats, det vill säga som natur, gata och gång- och cykelväg men även mark för pumpstation.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Samråd.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Mellan granskning och antagande

Kommunen har tillsammans med exploatörerna arbetat fram en illustrationskiss som visar hur den framtida bebyggelsen skulle kunna se ut. Utifrån den skissen har kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Vad händer nu?

Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterat till detaljplanen

Kontakt

Planarkitekt Domagoj Lovas

E-post till Domagoj Lovas: domagoj.lovas@enkoping.se
Telefonnummer till Domagoj Lovas: 0171-62 50 00

Kontakt och sökvägar

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Innehåll på webbplatsen A-Ö

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.