Boglösarondellen

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Kommunen vill pröva om området är lämpligt för att bygga bostäder.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen vill pröva om området är lämpligt för att bygga bostäder. BoKlok önskar bygga flerbostadshus i två plan i östra delen av området tillsammans med ägarna till grannfastighet som vill bygga småhus i den västra delen. Förslaget innebär att det skulle bli möjligt att bygga cirka 150 bostäder inom området.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Samråd

Kommunen har tillsammans med exploatörerna arbetat fram illustrationskiss som illustrerar hur den framtida bebyggelsen skulle kunna se ut. Utifrån den skissen har kommunen upprättat ett förslag till detaljplan.

För att få in synpunkter skickas det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Enköpings kommun ska sedan sammanställa och bemöta alla synpunkter som kommer in i en samrådsredogörelse. Utifrån de inkomna synpunkterna kan planförslaget komma att ändras.

Samrådsmöte

Berörda sakägare är välkomna på samrådsmöte den 10 oktober 2019. Då kommer förslaget att presenteras. Mötet äger rum på Gnejsgatan 8 i Enköping klockan 18–19.30. Ingen anmälan behövs.

Om du har synpunkter på planförslaget kan du skicka dem så att kommunen har dem senast 18 oktober 2019 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och exploateringsavdelningen

745 80 Enköping

Ladda ner

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Domagoj Lovas
E-post: domagoj.lovas@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.