Centrum 16:5

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Markägaren vill ha möjlighet att bygga en ny byggnad med handel och bostäder.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Markägaren vill ha möjlighet att bygga en ny byggnad med bostäder, handel och annan centrumverksamhet inom fastigheten där Ica Stjärnköp ligger idag. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen. 

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Här kan du läsa mer om planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-12-08 att inleda en planprocess för fastigheten Centrum 16:5, del av kvarteret Buntmakaren.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

För närvarande är processen vilande.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Plan- och exploateringsavdelningen
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.