Centrum 26:4, Sparbanken

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Utbyggnation av befintlig byggnad på fastigheten Centrum 26:4.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnation av befintlig byggnad på fastigheten Centrum 26:4. Planen syftar även till att skydda delar av befintlig bebyggelse med planbestämmelse som bevarar dess kulturhistoriska värden. Planen innebär att del av innergården där byggnation tidigare inte varit tillåten planläggs för centrumverksamhet.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla synpunkter som kom in under samrådet. Utifrån synpunkterna har kommunen gjort vissa ändringar i förslaget.

Det nya förslaget skickas nu åter till berörda på remiss, så kallad granskning. Du som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner granskningshandlingarna längre ner på den här sidan.

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem så att kommunen har dem senast 17 oktober 2019 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Ladda ner

Granskningshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Tobias Viberg
E-post: tobias.viberg@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.