Centrum 28:3

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Äldre verkstadsbyggnad önskas göras om till bostad.

Varför behövs det en ny detaljplan?

På fastigheten finns en liten, äldre verkstadsbyggnad som fastighetsägaren önskar göra om till bostad. Enligt den nuvarande detaljplanen står verkstadsbyggnaden på mark som inte får bebyggas. För att det ska vara tillåtet att använda byggnaden till något annat behöver detaljplanen ändras.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Här kan du läsa mer om planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-05-09 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Linnéa Eriksson
E-post: linnea.eriksson@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.