Del av kvarteret Svalan

Bild på en karta över del av kvarteret Svalans detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Fastighetsägaren vill utveckla kvarteret genom att bygga bostäder.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fastigheterna omfattar totalt ungefär 24 000 kvadratmeter och den nya ägaren har ansökt om planbesked för att utveckla dessa till ett mångsidigt kvarter med i huvudsak bostäder men även LSS-boende, lokaler i bottenplan, kontorslokaler, restaurang eller andra verksamheter i den befintliga tegelbyggnaden.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Samråd.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att kommunen ska få in synpunkter skickas det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner samrådshandlingarna längre ner på den här sidan.

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 21 januari 2021 till Plan- och exploateringsavdelningen antingen via E-post eller via brev.

E-post

detaljplan@enkoping.se

Adress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterade till detaljplanen

Kontakt

Planarkitekt Tobias Viberg

E-post till Tobias Viberg: tobias.viberg@enkoping.se
Telefon till Tobias Viberg: 0171-62 50 00