Del av kvarteret Svalan

Bild på en karta över del av kvarteret Svalans detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Fastighetsägaren vill utveckla kvarteret genom att bygga bostäder.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fastigheterna omfattar totalt ungefär 24 000 kvadratmeter och den nya ägaren har ansökt om planbesked för att utveckla dessa till ett mångsidigt kvarter med i huvudsak bostäder, lokaler i bottenplan, kontorslokaler, restaurang eller andra verksamheter i den befintliga tegelbyggnaden.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Granskning.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Mellan granskning och antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Vad händer nu?

Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterade till detaljplanen

Kontakt

Planarkitekt Tobias Viberg

E-post till Tobias Viberg: tobias.viberg@enkoping.se
Telefon till Tobias Viberg: 0171-62 50 00