Detaljplan för Hjälsta 8:3 m.fl.

Bild över området för detaljplan Hjälsta 8:3, Hjälsta gamla skola. Se beskrivning längre ner för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2022

Ägaren av den före detta skolan önskar få bygga om den till ett bostadshus.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Detaljplanens syfte är att ändra bestämmelsen i gällande detaljplan från småindustri (beteckning Jm i gällande plan) till bostäder (beteckning B). Befintlig byggnad på fastigheten Hjälsta 8:3, som är ett skolhus från 1884, har under en period använts som snickeri men markägaren önskar nu ändra dess syfte till bostad. Små korrigeringar av egenskapsbestämmelser för bebyggandets omfattning görs också med hänsyn till befintliga förhållanden, såsom placering av byggnader och för att minimera sannolikheten att en ny detaljplan behöver tas fram i framtiden. I planarbetet rättas också gamla missvisande bestämmelser från gällande byggnadsplan, t.ex. marken söder om skolhuset, tillhörande fastigheterna Hjälsta 8:1>4 och del av Hjälsta S:1>3. Denna mark är planlagd som vägmark men har i verkligheten alltid använts och uppfattats som kvartersmark.

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att detaljplanen inte innebär någon större förändring från gällande byggnadsplan. Ytterligare byggnation möjliggörs inte förutom på baksidan av tomten där prickmark ändras till korsmark för att möjliggöra komplementbyggnad. Byggrätten anpassas till befintliga förhållanden. Den bedömning som gjordes när beslutet togs i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott var att detaljplaneförslaget ska skickas på samråd samt att en ny detaljplan inte bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen i miljöbalken. Efter detta beslut togs har ärendet krympts i omfattning.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet mellan granskning och antagande.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Den 29:e maj 2023 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Dokument relaterade till detaljplanen

Dokument under steget antagande

Dokument under steget granskning

Dokument under steget samråd

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt ­Martin Eriksson

E-post till Martin Eriksson: martin.eriksson@enkoping.se

Telefon till växeln: 0171- 62 50 00