Detaljplan för Ripans förskola

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Enköpings kommun har planer på att bygga en ny förskola på fastigheten Galgvreten 2:63.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Projektet Ripans förskola är beläget på Ripgatan 30 på mark som tidigare nyttjats av en annan förskola som i samband med det nya projektet planerats att rivas. Den gamla förskolan har utrymts p.g.a. dåliga inomhusmiljöer och behöver ersättas med en ny byggnad. Gällande detaljplan, stadsplan 137, vann laga kraft år 1972. Det aktuella förskoleområdet är i planlagt i stadsplanen för ändamålet samlings- och föreningslokaler. Förskoleverksamhet har dock bedrivits på marken i över 30 år. För att kommunen ska kunna gå vidare i sina planer för en ny förskola i Galgvreten måste därför en ny detaljplan tas fram där ändamålet ändras för att möjliggöra skol- och förskoleverksamhet.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet planuppdrag.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planuppdrag

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2022-12-15 att pröva möjligheten att ta fram ett förslag till detaljplan för området och skicka det på samråd.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterat till detaljplanen

Dokument under steget planuppdrag

Kontakt

Planarkitekt Martin Eriksson

E-post till Martin Eriksson: martin.eriksson@enkoping.se