Detaljplan för Uppmyrby 1:10 m.fl.

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Markägaren till Uppmyrby 1:10 önskar möjliggöra att angränsande mark kan införlivas på fastigheten.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av fastigheten Uppmyrby 1:10 med angränsande mark från en del av fastigheten Uppmyrby 7:1 på cirka 600 kvadratmeter. Den nya tomtgränsen planeras att gå fram till en befintlig stenmur som ligger ungefär 11 meter söder om dagens södra fastighetsgräns. Denna stenmur uppfattas i praktiken redan som tomtgräns i dagsläget. I gällande detaljplan, DP410, finns det möjlighet att dela in fastigheten Uppmyrby 1:10 i två till tre fastigheter, vilket även kommer att gälla i den nya planen. Den nya detaljplanen innebär även att zonen för prickad mark på fastigheten flyttas söderut för att motsvara den nya plangränsen. Markområdet som önskas införlivas är planlagd som allmän platsmark (gata). Allmän platsmark får fastighetsrättsligt inte regleras in i en privat kvartersmarksfastighet. För att denna fastighetsreglering ska tillåtas juridiskt behöver därför en ny detaljplan tas fram.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet planbesked

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2022-05-12 att pröva möjligheten att ta fram ett förslag till detaljplan för området och skicka det på samråd.

Dokument relaterat till detaljplanen

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Martin Eriksson

E-post till Martin Eriksson: martin.eriksson@enkoping.se