Ekudden

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Kommunen undersöker möjligheten för boende att få bygga större bostäder och också skapa möjlighet att bygga nya bostäder i delar av Ekudden.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen undersöker hur bebyggelsen i Ekudden kan få bättre förutsättningar för permanentboende. De bostäder som finns där i dag kan få bygga större och nya bostäder kan få byggas i delar av området. Kommunen undersöker om och hur det är möjligt.

Arbetet inleddes med att kommunen tog fram ett planprogram som fungerar som underlag till detaljplanen. Under arbetet med planprogrammet gjordes bland annat en naturvärdesinventering eftersom det finns värdefull natur i Ekudden. Området angränsar till Natura 2000-område och naturreservatet Haga ekbackar. Det som byggs ska utformas på ett sätt så att värdefull natur inte skadas och så att områdets karaktär kan tas tillvara.

I samband med detaljplanearbetet planerar kommunen att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. Arbetet med va-utbyggnaden pågår i en separat process.

Läs mer om va-utbyggnaden

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Här kan du läsa mer om planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Mellan samråd och granskning

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades förslaget ut för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar.

Vad händer nu?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommit in under samrådet. Kommunen kommer därefter att ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Ladda ner

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Maria Engelbrekts
E-post: maria.engelbrekts@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.