Ekudden

Bild på en karta över Ekuddens detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Kommunen undersöker möjligheten för boende att få bygga större bostäder och också skapa möjlighet att bygga nya bostäder i delar av Ekudden.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen undersöker hur bebyggelsen i Ekudden kan få bättre förutsättningar för permanentboende. De bostäder som finns där i dag kan få bygga större och nya bostäder kan få byggas i delar av området. Kommunen undersöker om och hur det är möjligt.

Arbetet inleddes med att kommunen tog fram ett planprogram som fungerar som underlag till detaljplanen. Under arbetet med planprogrammet gjordes bland annat en naturvärdesinventering eftersom det finns värdefull natur i Ekudden. Området angränsar till Natura 2000-område och naturreservatet Haga ekbackar. Det som byggs ska utformas på ett sätt så att värdefull natur inte skadas och så att områdets karaktär kan tas tillvara.

I samband med detaljplanearbetet planerar kommunen att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. Arbetet med va-utbyggnaden pågår i en separat process.

Läs mer om va-utbyggnaden

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen har passerat skedet Samråd. Nästa steg blir skedet Granskning.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Granskning

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla synpunkter som kom in under samrådet. Utifrån synpunkterna har kommunen gjort vissa ändringar i förslaget.

Det nya förslaget skickas nu åter till berörda på remiss, så kallad granskning. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner granskningshandlingarna längre ner på den här sidan.

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem så att kommunen har dem senast 16 januari 2023 till Planavdelningen antingen via E-post eller via brev.

E-post

detaljplan@enkoping.se

Adress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Dokument relaterade till detaljplanen

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Underlag

Kontakt

Planavdelningen

E-post till planavdelningen: detaljplan@enkoping.se

Telefon till kommunens växel:
0171-62 50 00