Ekudden

Bild på en karta över Ekuddens detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Kommunen undersöker möjligheten för boende att få bygga större bostäder och också skapa möjlighet att bygga nya bostäder i delar av Ekudden.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen undersöker hur bebyggelsen i Ekudden kan få bättre förutsättningar för permanentboende. De bostäder som finns där i dag kan få bygga större och nya bostäder kan få byggas i delar av området. Kommunen undersöker om och hur det är möjligt.

Arbetet inleddes med att kommunen tog fram ett planprogram som fungerar som underlag till detaljplanen. Under arbetet med planprogrammet gjordes bland annat en naturvärdesinventering eftersom det finns värdefull natur i Ekudden. Området angränsar till Natura 2000-område och naturreservatet Haga ekbackar. Det som byggs ska utformas på ett sätt så att värdefull natur inte skadas och så att områdets karaktär kan tas tillvara.

I samband med detaljplanearbetet planerar kommunen att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. Arbetet med va-utbyggnaden pågår i en separat process.

Läs mer om va-utbyggnaden

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen har passerat skedet Samråd. Nästa steg blir skedet Granskning.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Mellan granskning och antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemmöter nu alla inkomna synpunkter.

Vad händer nu?

Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterade till detaljplanen

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Underlag

Kontakt

Planavdelningen

E-post till planavdelningen: detaljplan@enkoping.se

Telefon till kommunens växel:
0171-62 50 00