Grillby 64:1

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Fastighetsägaren önskar kunna stycka av bostadstomter inom sina fastigheter.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fastighetsägaren önskar kunna stycka av bostadstomter inom sina fastigheter. För att det ska vara möjligt behövs en ny detaljplan som tillåter detta.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Antagande.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Vid sitt sammanträde 2022-02-22 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Vad händer nu?

Detaljplanen har överklagats av en sakägare och ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen för avgörande.

Dokument relaterat till detaljplanen

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Tobias Viberg

E-post till Tobias Viberg: tobias.viberg@enkoping.se
Telefon till växeln: 0171- 62 50 00