Grillby 64:1

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Fastighetsägaren önskar kunna stycka av en bostadstomt inom sin fastighet.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fastighetsägaren önskar kunna stycka av en bostadstomt inom sin fastighet. För att det ska vara möjligt behövs en ny detaljplan som tillåter detta.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Antagande.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Förnyad granskning

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Enköpings kommun sammanställde och bemötte alla synpunkter som kom in under samrådet. Utifrån synpunkterna gjorde kommunen vissa ändringar i förslaget.

Vid sitt sammanträde 2022-02-22 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen. beslutet om antagande överklagades och Mark- och miljödomstolen upphävde antagandebeslutet i sin helhet utifrån det nationella intresset att bevara produktiv jordbruksmark.

Kommunen har därför backat processen och reviderat detaljplaneförslaget att bara omfatta ett delområde. Det nya förslaget skickas nu åter till berörda på remiss, förnyad granskning. Den som är intresserad av det reviderade granskningsförslaget kan även ladda ner granskningshandlingarna längre ner på den här sidan.

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 6 mars 2023 till Planavdelningen, antingen via E-post eller via brev.

E-post

detaljplan@enkoping.se

Adress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Avdelningen för strategisk planering, 745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under granskningen. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

 

Dokument relaterat till detaljplanen

Reviderade granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Kontakt

Planarkitekt Tobias Viberg

E-post till Tobias Viberg: tobias.viberg@enkoping.se
Telefon till växeln: 0171- 62 50 00