Gymnastikhuset

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

En ny detaljplan ska tas fram för Gymnastikhuset för att byggnaden ska få en långsiktig användning.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Efter ett beslut från tekniska nämnden i september 2019 köptes Gymnastikhuset tillbaka från AB Enköpings hyresbostäder (EHB) som har förvärvat fastigheterna sedan 2013. Gymnastikhuset har renoverats utvändigt och är idag i behov av en invändig renovering för att sedan kunna hyras ut. För att kunna hyra ut behövs en ny detaljplan, då nuvarande detaljplan endast möjliggör bostäder. Kommunen arbetar just nu med att undersöka lämpliga ändamål för Gymnastikhuset för att kunna skapa en långsiktighet av lokalens användning. Byggnaden är idag delvis uthyrd till en konstförening.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2022-09-27 att inleda en planprocess för Centrum 34:3 och 34:4, Gymnastikhuset.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterat till detaljplanen

Dokument under steget antagande

Dokument under steget granskning

Dokument under steget samråd

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Amanda Andersson

E-post till Amanda Andersson:
amanda.andersson.a@enkoping.se
Telefon till Amanda Andersson: 0171- 62 50 00