Haga slott

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Annan markanvändning inom Haga slott med angränsande mark.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Ny detaljplan tas fram i syfte att pröva annan markanvändning inom Haga slott med angränsande mark, framför allt bostäder.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Här kan du läsa mer om planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Mellan samråd och granskning

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Ett detaljplaneförslag har upprättats för aktuellt område och godkänts av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Planförslaget var mellan 20 april och 20 maj 2016 utsänt till berörda för samråd. Nu sammanställs inkomna yttranden och planförslaget kommer att revideras.

Planprocessen är vilande sedan anläggningen bytt ägare.

Ladda ner

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Tobias Viberg
E-post: tobias.viberg@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Plan- och exploateringschef Patrik Holm
E-post: patrik.holm@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.