Hamn­verken med mera

Bild på en karta över Hamnverken med meras detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Fastighetsägaren vill utveckla kvarteret med handel och kontor.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fastighetsägaren har ansökt om att ändra detaljplanen för att få möjlighet att utveckla kvarteret med handel och kontor. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen.

På fastigheten Kryddgården 2:1 (Hamnverken) önskar exploatören göra mindre förändringar främst inuti byggnaden för att kunna utnyttja den på ett bättre sätt. På fastigheten Kryddgården 3:2 önskar de få möjlighet att bygga nya lokaler för kontor och handel. De vill också undersöka möjligheten att stänga Magasinsgatans anslutning till Ågatan för biltrafik och istället förlänga Skepparegatan ut till Ågatan. Under detaljplanearbetet kommer kommunen att studera trafiklösningen.

I hamnområdet finns flera gamla industribyggnader som pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla. Hamnverken är den byggnad som är mest värdefull och stora delar av fasaden har skyddsbestämmelser och får inte rivas. En viktig fråga under detaljplanearbetet blir därför att noga undersöka vilka förändringar som kan tillåtas och vad som ska bevaras.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-04-04 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för området.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

För närvarande är processen vilande.

Dokument relaterade till detaljplanen

Dokument under steget planbesked

Tjänsteskrivelse Pdf, 541 kB.

Kontakt

Planavdelningen

E-post till planavdelningen: detaljplan@enkoping.se

Telefon till kommunens växel:
0171-62 50 00