Hjälsta 8:3, Hjälsta gamla skola

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Planens syftar till att möjliggöra att fastigheten används för bostäder.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Ägaren av den före detta skolan i Hjälstaby önskar få bygga om den till ett bostadshus. Ägaren önskar också få möjlighet att bygga två nya bostadshus bakom skolbyggnaden.  Kommunen har därför inlett en planprocess för att utreda om detta är lämpligt.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-04-12 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för området.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Karin Komstadius
E-post: karin.komstadius@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.