Hjälsta 8:3, Hjälsta gamla skola

Bild över Hagaområdet detalplan Hjästa 8:3, Hjälsta gamla skola. Se beskrivning längre ner för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Ägaren av den före detta skolan önskar få bygga om den till ett bostadshus.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Ägaren av den före detta skolan i Hjälstaby önskar få bygga om den till ett bostadshus. Ägaren önskar också få möjlighet att bygga två nya bostadshus bakom skolbyggnaden. Kommunen har därför inlett en planprocess för att utreda om detta är lämpligt.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-04-12 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för området.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

För närvarande är processen vilande.

Dokument relaterade till detaljplanen

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Planarkitekt ­Karin Komstadius

E-post till Karin Komstadius: karin.komstadius­@enkoping.se
Telefon till Karin Komstadius: 0171-62 50 00