Klondyke

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Samfällighetsföreningen vill kunna bilda några nya tomter inom området.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Samfällighetsföreningen i området har ansökt om planbesked för att kunna tillskapa ett antal nya tomter inom området Klondyke. Tillskottet av tomter ska underlätta finansiering av ett antal åtgärder inom bostadsområdet i stort. För att möjliggöra detta behövs en ny detaljplan för delar av området.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen här

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2020-10-08 att inleda en planprocess för Klondyke.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterat till detaljplanen

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Tobias Viberg

E-post till Tobias Viberg: tobias.viberg@enkoping.se

Telefon till kommunens växel: 0171-62 50 00