Kolarvik och Sjöängarna

orienteringskarta

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019.

Kommunen kommer parallellt med planering för att ansluta området Kolarvik och Sjöängarna till det kommunala vatten- och avloppsnätet att se över byggrätterna för området.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen planerar för att ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det beräknas kunna ske 2024. För området gäller en detaljplan från 2002. Parallellt med planeringen för kommunalt VA kommer kommunen att genom så kallad ändring av detaljplan se över planbestämmelserna som reglerar hur mycket som får byggas inom respektive fastighet kan ändras så att fastighetsägarna i området får bygga mer. På motsvarande sätt har kommunen utökat byggrätten i områdena Skogsbo-Bredsand och Ryssbo-Prinsbo i samband med VA-utbyggnad.

Ändringen av planens byggrätt skall vara klart i samband med att området kan kopplas på kommunala VA-nätet, dvs preliminärt år 2024. Hur stor den nya byggrätten blir skall utredas under planarbetet. Tills dess planen är ändrad gäller nuvarande planbestämmelser.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen för att ändra en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner och ändringar av detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planuppdrag

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2021-03-11 att inleda en planprocess för att ändra detaljplanen för Kolarvik-Sjöängarna.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till ändring av detaljplanen som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterat till detaljplanen

Kontakt

Planarkitekt Martin Eriksson

E-post till Martin Eriksson: martin.eriksson@enkoping.se

Telefon till växeln: 0171- 62 50 00