Långtora-Nyby 1:3 (i Sneby)

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Detaljplan för Långtora-Nyby 1:3 i Sneby.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fastigheten ligger inom det framtida verksamhetsområdet Sneby som pekas ut i FÖP 2040 öster om Enköpings företagspark och norr om riksväg 55. I norr och nordost begränsas detta område av planlagd motorbana och Sneby Bergtäkt. Området är idag inte planlagt men har några redan etablerade verksamheter som tillkommit genom bygglov utan föregående planläggning. Inom området finns också en handfull permanent bebodda småhus.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-04-04 att kommunen är beredd att upprätta en detaljplan för området men att arbetet bör inledas med ett planprogram.

Planprogrammet ska definiera områdets geografiska omfattning, trafikförsörjning och övergripande struktur. Ytterligare frågor som behöver genomlysas är energi- och VA-försörjning, dagvattenhantering samt risker kopplade till redan etablerade och tillåtna verksamheter i närområdet.

Arbetet med planprogram kan med fördel påbörjas parallellt med Trafikverkets vägplan för riksväg 55. Därefter kan programmet brytas ner i en eller flera detaljplaner för området. En färdig detaljplan för Långtora-Sneby 1:3>2 bedöms tidigast kunna finnas klar för antagande 2023.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Tobias Viberg
E-post: tobias.viberg@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.