Långtora-Nyby 1:3 (i Sneby)

Bild på en karta över Långtora-Nyby 1:3s detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Planprogrammet ska utreda möjligheterna att utveckla området för verksamheter.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fastighetsägaren vill göra det möjligt för utveckla området med verksamheter. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen. Området ligger inom det framtida verksamhetsområdet Sneby som pekas ut i den fördjupade översiktsplanen, Plan för Enköpings stad 2040.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-04-04 att kommunen är beredd att upprätta en detaljplan för området men att arbetet bör inledas med ett planprogram.

Vad händer nu?

Planprogrammet ska definiera områdets geografiska omfattning, trafikförsörjning och övergripande struktur. Ytterligare frågor som behöver genomlysas är energi- och VA-försörjning, dagvattenhantering samt risker kopplade till redan etablerade och tillåtna verksamheter i närområdet.

Arbetet med planprogram kan med fördel påbörjas parallellt med Trafikverkets vägplan för riksväg 55. Därefter kan programmet brytas ner i en eller flera detaljplaner för området.

När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterade till detaljplanen

Kontakt

Planarkitekt Tobias Viberg

E-post till Tobias Viberg: tobias.viberg@­enkoping.se
Telefon till Tobias Viberg: 0171-62 50 00