Lillsidan 5:3 med flera

Bild på en karta över Lillsidan 5:3 med fleras detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Markägaren vill omvandla industriområdet till ett bostadskvarter med flerbostadshus och en förskola.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Markägaren vill bygga flerbostadshus i området. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen. Bebyggelsen är tänkt att vara högst i den norra delen närmast Doktor Westerlunds gata för att sedan trappas ned mot söder. I den södra delen ska det också finnas plats för en förskola.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen har vunnit laga kraft.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Den 18 oktober 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 18 november.

Dokument relaterade till detaljplanen

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Utredningar

Kontakt

Planarkitekt Maria Engelbrekts

E-post till Maria Engelbrekts: maria.engelbrekts@­enkoping.se
Telefon till Maria Engelbrekts: 0171-62 50 00