Lillsidanskolan

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Kommunen vill bygga en ny grundskola och en sporthall.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen ska bygga en ny grundskola på platsen där Västerledsskolan ligger. Den nya skolan ska heta Lillsidanskolan och ha en fullstor idrottshall med fritidsgård. Grundskolan planeras ha plats för 850 elever samt 40 elever i grundsärskola och 40 elever i träningssärskola.

För att kunna bygga skolan och idrottshallen behöver gällande detaljplan för området revideras i viss utsträckning. Dagens detaljplan tillåter inte den höjd och placering av nya byggnader som behövs.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen här

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Samråd.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Granskning

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan. För att få in synpunkter skickades det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla synpunkter som kom in under samrådet. Utifrån synpunkterna har kommunen gjort vissa ändringar i förslaget.

Det nya förslaget skickas nu åter till berörda på remiss, så kallad granskning. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner granskningshandlingarna längre ner på den här sidan.

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem så att kommunen har dem senast 4 november 2022 till planavdelningen antingen via E-post eller via brev.

E-post

detaljplan@enkoping.se

Adress

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under granskningen. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunstyrelsentar sedan ställning till om detaljplanen ska antas.

 

Dokument relaterat till detaljplanen

Dokument under steget granskning

Dokument under steget samråd

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Tobias Viberg

E-post till Tobias Viberg: tobias.viberg@enkoping.se
Telefon till Tobias Viberg: 0171- 62 50 00