Mällersta 1:43

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Markägaren önskar möjlighet att bygga radhus och parhus.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Markägaren har ansökt om att ändra detaljplanen för sin fastighet i norra Fjärdhundra. Sedan 2008 finns en detaljplan som tillåter att 21 stycken villor kan byggas i området. Istället för bara villor önskar markägaren möjlighet att bebygga området med mindre grupper av radhus eller parhus samt en rad med enbostadshus i anslutning till de villor som redan finns i närområdet. För att det ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2021-02-11 att inleda en planprocess för Mällersta 1:43.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterade till detaljplanen

Planbesked

Kontakt

Planavdelningen

E-post till planavdelningen: detaljplan@enkoping.se

Telefon till kommunens växel:
0171-62 50 00