Märsön

Bild på en karta över Märson planprogramms detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Kommunen projekterar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp för fastigheter på Märsön. Under våren 2022 kommer kommunen att ta ställning till när och hur en översyn ska ske av gällande detaljplaner på Märsön.

Bakgrund

Märsön utgör en attraktiv boendemiljö med närhet till Mälaren och goda vägförbindelser både norrut och söderut. Detta medför att ett åretruntboende är möjligt med pendlingsavstånd till många orter i Mälardalen. En följd av detta är att det pågår en förändring från fritidshusboende till åretruntboende. Cirka 460 fastigheter finns på ön och fritidshusbebyggelsen uppkom i början av 1960-talet. Andelen permanentboende växer hela tiden och uppskattas idag ligga omkring 25 procent. Området har tydlig fritidshuskaraktär: mindre och flera byggnadsvolymer, träfasader, slingriga grusvägar och mycket vegetation på och utanför tomterna.

Ett ökat permanentboende på Märsön genererar en högre belastning på Mälaren då avloppslösningarna är av varierande kvalitet. Anläggningarna är oftast dimensionerade för enbart fritidsboende. Det kan dessutom vara problematiskt att ordna både vattentäkt och avlopp på en liten fastighet inom ett tätbebyggt område. Utsläpp av avloppsvatten kan orsaka låg syrehalt och övergödning i recipienten. Dessutom kan sanitära problem uppstå.

Kommunens VA-avdelning projekterar för att ansluta öns fastigheter till kommunalt vatten och avlopp från och med 2025.

Tidplan

Kommunen kommer under våren 2022 att ta ställning till när och hur en översyn av gällande detaljplaner på Märsön ska ske. Någon tidplan för dessa processer finns ännu inte men översynen avser vara klar i takt med anslutningen till kommunalt vatten och avlopp på Märsön.

Information om VA-projektet

Kontakt

Planavdelningen

E-post till planavdelningen: detaljplan@enkoping.se
Telefon till växeln: 0171- 62 50 00