Märsön planprogram

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Programförslaget studerar möjligheterna att omvandla fritidshus till permanentboende på Märsön.

Planens syfte och innehåll

Programförslagets studerar möjligheterna att omvandla fritidshus till permanentboende på Märsön. Bland annat föreslås utökade storlekar på byggrätter och att kommunalt vatten och avlopp byggs ut. Programförslaget sammanfattar i stora drag de förutsättningar som finns och med det som underlag hämtades synpunkter in från fastighetsägarna och andra berörda om Märsöns framtida utveckling.

Programmet togs fram efter beslut i Miljö- och byggnadsnämnden 2008 om att påbörja planarbete för Märsön

Planarbetet ligger nu vilande i väntan på ställningstagande om tidplan för utbyggnad av kommunalt VA.

Bakgrund

Märsön utgör en attraktiv boendemiljö med närhet till Mälaren och goda vägförbindelser både norrut och söderut. Detta medför att ett åretruntboende är möjligt med pendlingsavstånd till många orter i Mälardalen. En följd av detta är att det pågår en förändring från fritidshusboende till åretruntboende. Cirka 460 fastigheter finns på ön och fritidshusbebyggelsen uppkom i början av 1960-talet. Andelen permanentboende växer hela tiden och uppskattas idag ligga omkring 25 procent. Området har tydlig fritidshuskaraktär: mindre och flera byggnadsvolymer, träfasader, slingriga grusvägar och mycket vegetation på och utanför tomterna.

Ett ökat permanentboende på Märsön genererar en högre belastning på Mälaren då avloppslösningarna är av varierande kvalitet. Anläggningarna är oftast dimensionerade för enbart fritidsboende. Det kan dessutom vara problematiskt att ordna både vattentäkt och avlopp på en liten fastighet inom ett tätbebyggt område. Utsläpp av avloppsvatten kan orsaka låg syrehalt och övergödning i recipienten. Dessutom kan sanitära problem uppstå.

Planskede

Planprogram samråd

Planprogram godkännande

Ärendet hanteras med normalt planförfarande.

Enligt plan- och bygglagen ska det samrådas kring ett programförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2011-05-24, § 98, förslaget för samråd. Programmet var därefter utsänt på programsamråd under tiden 2011-06-03 - 2011-08-31 (13 veckor).

För närvarande inväntas ställningstagande kring särtaxa för vatten- och avloppsutbyggnaden i området.
Frågan behandlas av tekniska nämnden. Efter genomfört programsamråd kommer området att delas upp i flera detaljplaner.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Plan- och exploateringschef Patrik Holm
E-post: patrik.holm@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.