Nytt avloppsreningsverk

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Kommunen utreder placeringen och utformningen av ett nytt avloppsreningsverk inom del av fastigheten Vappa 15:2.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen behöver bygga ett nytt avloppsreningsverk för att ersätta det gamla.  Därför har kommunen utrett möjliga placeringar under 2015. Utredningen visade att det bästa läget var längs väg 55 en bit söder om Vappa gård. Många faktorer vägdes in under utredningen, som antal grannar i området, mark- och höjdförhållanden, avstånd till staden och Svinnegarnsviken samt vägförhållanden.

För att kunna bygga ett reningsverk på platsen krävs både en ny detaljplan och ett tillstånd för själva verksamheten. I detaljplanen prövas placeringen, det vill säga hur platsen och omgivningen påverkas om ett reningsverk får byggas. Detaljplanen skall också ge ramar för hur reningsverkets byggnader får utformas.

Kommunen har i en separat process ansökt hos Länsstyrelsen om miljötillstånd för ett nytt reningsverk. Länsstyrelsen har ännu inte fattat beslut i frågan.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Här kan du läsa mer om planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att kommunen ska få in synpunkter skickas det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner samrådshandlingarna längre ner på den här sidan.

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 23 april 2020 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Ladda ner

Kontakt

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:

Planarkitekt Karin Komstadius
E-post: karin.komstadius@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Upplysningar om projektet Nytt avloppsreningsverk lämnas av:

Projektledare Malin Cidh
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.