Örsundsbro 32:1, Ria

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Sökande har lämnat in en ansökan om att en ny detaljplan ska tas fram för att verksamhet fortsatt ska kunna bedrivas.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Sökande har lämnat in en ansökan om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra att verksamhet fortsatt ska kunna bedrivas inom fastigheten.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Den 29 maj 2023 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Dokument relaterat till detaljplanen

Dokument under steget antagande

Dokument under steget granskning

Dokument under steget samråd

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Amanda Andersson

E-post till Amanda Andersson:
amanda.andersson.a@enkoping.se
Telefon till Amanda Andersson: 0171- 62 50 00