Örsundsbro 32:1, Ria

Bild på en karta över XXX XX detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Sökande har lämnat in en ansökan om att en ny detaljplan ska tas fram för att verksamhet fortsatt ska kunna bedrivas.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Sökande har lämnat in en ansökan om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra att verksamhet fortsatt ska kunna bedrivas inom fastigheten.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Samråd

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2020-09-10 att inleda en planprocess för Örsundsbro 32:1.

Vad händer nu?

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att kommunen ska få in synpunkter skickas det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner samrådshandlingarna längre ner på den här sidan.

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 06 februari 2023 till Planavdelningen antingen via E-post eller via brev.

E-post

detaljplan@enkoping.se

Adress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterat till detaljplanen

Dokument under steget samråd

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Amanda Andersson

E-post till Amanda Andersson:
amanda.andersson.a@enkoping.se
Telefon till Amanda Andersson: 0171- 62 50 00