Örsunds­bro, Rymningen 8:6 med flera

Bild på en karta över Örsundsbro, Rymmningen 8:6 med fleras detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Korsbacken Invest AB vill bygga 40-50 bostäder i södra Örsundsbro.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Korsbacken Invest AB vill bygga 40-50 bostäder i olika storlekar i södra Örsundsbro. Det aktuella området omfattar cirka 10 000 kvadratmeter åkermark. För att undersöka om området är lämpligt för bostäder behöver en ny detaljplan tas fram.

För att förbättra utbudet av hyresbostäder i Örsundsbro har kommunen sedan tidigare beslutat om att anvisa aktuellt område för hyresbostäder.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i Plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Granskning.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Mellan förnyad granskning och antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. På grund av synpunkter som kommit in under granskningen har planförslaget reviderats i den utsträckningen att det måste skickas ut på en förnyad granskning.

Vad händer nu?

Enköpings kommun sammanställer och bemmöter nu alla synpunkter som har kommit in under förnyad granskning. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterade till detaljplanen

Granskningshandlingar (förnyad granskning, 2023)

Utredningar

Granskningshandlingar (2021)

Utredningar

Samrådshandlingar (2019)

Kontakt

Planarkitekt Domagoj Lovas

E-post till Domagoj Lovas:
domagoj.lovas­@enkoping.se

Telefon till Domagoj Lovas: 0171-62 50 00