Örsundsbro, Rymningen 8:6 med flera

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Korsbacken Invest AB vill bygga 40-50 bostäder i södra Örsundsbro.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Korsbacken Invest AB vill bygga 40-50 bostäder i olika storlekar i södra Örsundsbro. Det aktuella området omfattar cirka 10 000 kvadratmeter åkermark. För att undersöka om området är lämpligt för hyresbostäder behöver en ny detaljplan tas fram.

För att förbättra utbudet av hyresbostäder i Örsundsbro har kommunen sedan tidigare beslutat om att anvisa aktuellt område för hyresbostäder.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Samråd

Kommunen har tillsammans med exploatören arbetat fram en illustrationskiss som visar hur den framtida bebyggelsen skulle kunna se ut. Utifrån den skissen har kommunen upprättat förslag till detaljplan.

För att få in synpunkter skickas förslaget ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Enköpings kommun ska sedan sammanställa och bemöta alla synpunkter som kommer in i en samrådsredogörelse. Utifrån de inkomna synpunkterna kan planförslaget komma att ändras.

Samrådsmöte

Berörda sakägare är välkomna på samrådsmöte den 8 oktober 2019. Då kommer förslaget att presenteras. Mötet äger rum på biblioteket i Örsundsbro klockan 17.30–19.00.

Om du har synpunkter på planförslaget kan du skicka dem så att kommunen har dem senast 18 oktober 2019 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och exploateringsavdelningen

745 80 Enköping

Ladda ner

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Domagoj Lovas
E-post: domagoj.lovas@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.