Örsunds­bro, Rymningen 8:6 med flera

Bild på en karta över Örsundsbro, Rymmningen 8:6 med fleras detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Korsbacken Invest AB vill bygga 40-50 bostäder i södra Örsundsbro.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Korsbacken Invest AB vill bygga 40-50 bostäder i olika storlekar i södra Örsundsbro. Det aktuella området omfattar cirka 10 000 kvadratmeter åkermark. För att undersöka om området är lämpligt för bostäder behöver en ny detaljplan tas fram.

För att förbättra utbudet av hyresbostäder i Örsundsbro har kommunen sedan tidigare beslutat om att anvisa aktuellt område för hyresbostäder.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i Plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Granskning.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Förnyad granskning

Kommunen har tagit fram ett planförslag för del av Rymningen 8:6 med flera i Örsundsbro. Planförslaget har varit utsänt för samråd (2019) och sedan för granskning (2021). Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla synpunkter. De som kom in under samråd har sammanställts i en samrådsredogörelse och de som kom in under granskningen i ett granskningsutlåtande.

På grund av synpunkter som lämnats in under granskningen har planförslaget reviderats i den utsträckningen att det måste skickas ut igen till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på en förnyad granskning enligt Plan- och bygglagen. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner granskningshandlingarna längre ner på den här sidan.

Granskningstiden för planförslaget är 30 januari 2023 – 19 februari 2023 (3 veckor).

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem så att kommunen har dem senast 19 februari 2023 till Planavdelningen antingen via E-post eller via brev.

E-post

detaljplan@enkoping.se

Adress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Dokument relaterade till detaljplanen

Granskningshandlingar (förnyad granskning, 2023)

Utredningar

Granskningshandlingar (2021)

Utredningar

Samrådshandlingar (2019)

Kontakt

Planarkitekt Domagoj Lovas

E-post till Domagoj Lovas:
domagoj.lovas­@enkoping.se

Telefon till Domagoj Lovas: 0171-62 50 00