Paushuset

Bild på en karta över paushusets detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Markägaren vill ha möjlighet att bygga en ny byggnad med handel och bostäder.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Markägaren vill ha möjlighet att bygga en ny byggnad med bostäder, handel och annan centrumverksamhet inom fastigheten där Paus ligger idag. Avsikt var att med nya handelslokaler, centralt belägna bostäder och parkeringsplatser stärka centrala Enköping. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen. 

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Samråd.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Samråd

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-12-08 att pröva möjligheten att utöka byggrätter på fastigheten Centrum 18:1, kvarteret Bagaren genom en ny detaljplan.

Kommunen har i samverkan med fastighetsägaren tagit fram ett förslag till detaljplan. Förslag till detaljplan innebär en ny byggnad med variation i skala och utformning, med handel, kontor och centrumverksamhet i nedre våningsplan, bostäder i övre våningsplan och parkering i underjordiskt våningsplan. För att kommunen ska få in synpunkter skickas det mellan den 8 november och 19 december 2021 (6 veckor) ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner samrådshandlingarna längre ner på den här sidan.

Öppet hus

Öppet hus möte kommer att hållas den 23 november och 7 december 2021 mellan kl. 17.00 och 19.00 i Paushusets markplan (före detta Tottes Hår lokalen). På plats kommer kommunala tjänstemän och representanter för exploatören att tillsammans försöka svara på frågor om förslaget till det nya Paushuset. Ingen anmälan behövs. Välkomna!

Observera!

För öppet hus möten gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner på grund av Covid 19.

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 19 december 2021 till Plan- och exploateringsavdelningen antingen via E-post eller via brev.

E-post

Adress

Enköpings kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Plan- och exploateringsavdelningen,
745 80 Enköping

Vem får yttra sig

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterade till detaljplanen

Samrådshandlingar

Utredningar

Dokument under steget samråd

Kontakt

Tf stadsarkitekt

Domagoj Lovas

E-post till Domagoj Lovas:

domagoj.lovas­@enkoping.se

Telefon till Domagoj Lovas:

0171-62 50 00