Paushuset

Bild på en karta över paushusets detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Markägaren vill ha möjlighet att bygga en ny byggnad med handel och bostäder.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Markägaren vill ha möjlighet att bygga en ny byggnad med bostäder, handel och annan centrumverksamhet inom fastigheten där Paus ligger idag. Avsikt var att med nya handelslokaler, centralt belägna bostäder och parkeringsplatser stärka centrala Enköping. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen. 

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Granskning.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Mellan granskning och antagande

Kommunen har i samverkan med fastighetsägaren tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under granskningen.

Vad händer sen?

Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterade till detaljplanen

Granskningshandlingar

Kompletterande utredningar

Tekniska utredningar

Arkeologisk undersökning, miljöteknisk markundersökning, PM geoteknik samt PM skyddsrum finns tillgängliga hos Planavdelningen.

Samrådshandlingar

Utredningar

Dokument under steget granskning

Kontakt

Tf stadsarkitekt Domagoj Lovas

E-post till Domagoj Lovas:
domagoj.lovas­@enkoping.se

Telefon till Domagoj Lovas:
0171-62 50 00