Romberga 23:31 (Norra Myran)

Bild på en karta över Romberga 23:31 (Norra Myran)s detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Kommunen vill möjliggöra etablering av sällanköpshandel inom området.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen vill göra det möjligt att utveckla området för etablering av sällanköpshandel inom området. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har beslutat att inleda en planprocess.

Vad händer nu?

Under 2018-2019 kommer Myran-området att vara föremål för en arkitekttävling för att ta fram en övergripande vision för området. Planarbetet kommer därför att påbörjas tidigast under vintern 2019-2020.

Dokument relaterade till detaljplanen

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Tf stadsarkitekt ­Domagoj Lovas

E-post till Domagoj Lovas: domagoj.lovas­@enkoping.se
Telefon till Domagoj Lovas: 0171-62 50 00