Romberga 25:5

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Fastighetens nya ägare vill göra det möjligt att bygga lokaler för kontor, handel och bostäder.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fastighetens nya ägare har sökt planbesked för fastigheten och önskar ändra nuvarande markanvändning för att möjliggöra kontor, handel och bostäder. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott beslutade 15 juni 2017 om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag för den aktuella marken. Planprocessen genomförs med utökat förfarande.

Vad händer nu?

Under 2018-2019 kommer Myran-området att vara föremål för en arkitekttävling för att ta fram en övergripande vision för området. Planarbetet kommer därför att påbörjas tidigast under vintern 2019-2020.

Ladda ner

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Tf stadsarkitekt Domagoj Lovas
E-post: domagoj.lovas@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.