Romberga 26:2, 26:5

Bild på en karta över Romberga 26:2, 26:5s detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Fastighetsägaren har ansökt om en ny detaljplan för att tillåta dagligvaruhandel (livsmedel) inom fastigheterna.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fastighetsägaren har ansökt om en ny detaljplan för att tillåta dagligvaruhandel (livsmedel) inom fastigheterna. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 1 februari 2018 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan. Planprocessen genomförs med standardförfarande.

Vad händer nu?

Under 2018-2019 har Myran-området varit föremål för en arkitekttävling för att ta fram en övergripande vision för området. Läs mer om omvandlingen av Myran-området.

Dokument relaterade till detaljplanen

Kontakt

Tf stadsarkitekt ­Domagoj Lovas

E-post till Domagoj Lovas: domagoj.lovas­@enkoping.se
Telefon till Domagoj Lovas: 0171-62 50 00