Rymningen 22:10

Orienteringskarta som visar planområdets läge i centrala Örsundsbro.

Fastighetsägaren vill ersätta befintlig radhusbebyggelse med nya bostäder.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Idag har fastighetsägaren EHB 14 enplans radhuslägenheter som uppfördes 1970 inom fastigheten. EHB önskar ersätta de befintliga lägenheterna med ny bostadsbebyggelse som innebär en förtätning på platsen, det vill säga att fler bostäder kan byggas än vad som finns i nuläget.

För att göra detta krävs en ny detaljplan. En planprocess har därför inletts för att pröva om detta är en lämplig utveckling. Under planprocessen kommer undersökas hur stor bebyggelse som kan tillåtas på platsen.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2022-09-15 att inleda en planprocess för Rymningen 22:10 i Örsundsbro.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterat till detaljplanen

Dokument under steget planbesked

Kontakt

Planarkitekt Karin Komstadius

E-post till Karin Komstadius: karin.komstadius@enkoping.se
Telefon till Karin Komstadius: 0171- 62 50 00