Salnecke 1:10 med flera, program för Norra Örsunds­bro

Bild på en karta över Salnecke 1:10 med flera, program för Örsundsbro. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Planprogrammet syftar till att skaffa en helhetsbild av hur norra Örsundsbro kan växa i framtiden.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Planprogrammet syftar till att skaffa en helhetsbild av hur norra Örsundsbro kan växa i framtiden. Programmet ska tas fram parallellt och i samordning med arbetet med att revidera kommunens översiktsplan.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunens plan- mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-04-12 om positivt planbesked för att genom planprocess pröva möjligheten att bygga bostäder inom fastigheten Salnecke 1:10 i Örsundsbro. Utskottet beslutade också att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planprocessen med ett inledande programskede som skall omfatta hela norra Örsundsbro.

Dokument relaterade till detaljplanen

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Planavdelningen

E-post till planavdelningen: detaljplan@enkoping.se
Telefon till växeln: 0171- 62 50 00