Salnecke 1:10 med flera, program för Norra Örsundsbro

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Planprogrammet syftar till att skaffa en helhetsbild av hur norra Örsundsbro kan växa i framtiden.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Planprogrammet syftar till att skaffa en helhetsbild av hur norra Örsundsbro kan växa i framtiden. Programmet ska tas fram parallellt och i samordning med arbetet med att revidera kommunens översiktsplan.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunens plan- mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-04-12 om positivt planbesked för att genom planprocess pröva möjligheten att bygga bostäder inom fastigheten Salnecke 1:10 i Örsundsbro. Utskottet beslutade också att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planprocessen med ett inledande programskede som skall omfatta hela norra Örsundsbro.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Karin Komstadius
E-post: karin.komstadius@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.