Skolsta förskola

Bild på en karta över Skolsta förskolas detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Kommunen vill bygga en ny förskola i Skolsta.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen vill bygga en ny förskola i Skolsta, sydost om Skolstaskolan. För att pröva om det är lämpligt på den tänkta platsen har kommunen inlett en planprocess. I planen inkluderas också intilliggande ytor där planförhållandena behöver uppdateras.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Samråd.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Mellan granskning och antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Vad händer nu? (rubrik 3)

Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterade till detaljplanen

Kontakt

Planarkitekt Karin Komstadius

E-post till Karin Komstadius: karin.komstadius@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Projektledare Hampus Berglind

E-post till Hampus Berglind
hampus.berglind­@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00