Skolsta förskola

Bild på en karta över Skolsta förskolas detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Kommunen vill bygga en ny förskola i Skolsta.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Kommunen vill bygga en ny förskola i Skolsta, sydost om Skolstaskolan. För att pröva om det är lämpligt på den tänkta platsen har kommunen inlett en planprocess. I planen inkluderas också intilliggande ytor där planförhållandena behöver uppdateras.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Samråd.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att kommunen ska få in synpunkter skickas det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner samrådshandlingarna längre ner på den här sidan.

Skicka in synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem så att vi har dem senast 27 april 2022 till Plan- och exploateringsavdelningen antingen via E-post eller via brev.

E-post

detaljplan@enkoping.se

Adress

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 745 80 Enköping

Vem får yttra sig?

Alla får yttra sig och synpunkterna blir en del av underlaget för politikerna när de ska fatta beslut i frågan. De som bor intill gränsen till, eller inom planområdet har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det förutsätter att man har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningen.

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterade till detaljplanen

Kontakt

Planarkitekt Karin Komstadius

E-post till Karin Komstadius: karin.komstadius@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Projektledare Hampus Berglind

E-post till Hampus Berglind
hampus.berglind­@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00