Statt-tomten

Bild på en karta över Statt-tomtens detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Kommunen har ingått ett markansvisningsavtal med företaget Vi Invest för att bygga ett hotell på Statt-tomten.

Varför behövs det en ny detaljplan?

För att kunna bygga hotell på tomten behöver vi göra ändringar i detaljplanen. Ett hotell med en bottenvåning för handel eller andra aktiviteter bedöms ha goda förutsättningar att bidra och stärka utvecklingen av centrum.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Vad händer nu?

Kommunen har ingått ett markanvisningavtal med företaget Vi Invest som vill bygga och driva ett hotell på Statt-tomten. Kommunen arbetar fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterade till detaljplanen

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Planavdelningschef Patrik Holm

Telefon till Patrik Holm: 0171-62 50 00