Stenvreten 4:1

Bild på en karta över Stenvreten 4:1s detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

Fortifikationsverket önskar möjlighet att utveckla och komplettera sina lokaler.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fortifikationsverket önskar möjlighet att utveckla och komplettera sina lokaler eftersom försvarsmaktens verksamhet i Enköping växer.

Enköpings garnison har historiskt inte omfattats av detaljplanering och kommunen ser därför ingen större anledning att styra exakt hur garnisonsområdets centrala delar får utvecklas. Däremot kan det i det här fallet vara lämpligt att utreda hur området ska utformas i de delar som är synliga från Stockholmsvägen och vilka kvalitetet som är viktiga att bevara.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-10-03 att inleda en planprocess för fastigheten.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterade till detaljplanen

Dokument under steget planbesked

Beslut om planbesked Pdf, 298 kB.

Kontakt

Planarkitekt Tobias Viberg

E-post till Tobias Viberg: tobias.viberg@­enkoping.se
Telefon till Tobias Viberg: 0171-62 50 00