Stenvreten 5:4

Bild på en karta över Stenvreten 5:4s detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Ändring av detaljplan för verksamhetstomt.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Den aktuella delen av fastigheten Stenvreten 5:4 har varit planlagd som verksamhetstomt sedan 2010. Kommunen äger marken men har för avsikt att sälja den. Gällande detaljplans utformning hade som förutsättning att en ny fastighet skulle bildas tillsammans med del av grannfastigheten, något som inte varit möjligt att genomföra. En ny detaljplan behöver utformas så att den aktuella delen av Stenvreten 5:4 kan fungera som egen självständig fastighet med en egen tillfart från Granitgatan. Planprocessen kommer också att utreda möjligheten att utöka byggrätten för fastigheten.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Planbesked.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott beslutade 15 juni 2017 om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag och att skicka förslaget på samråd.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Dokument relaterade till detaljplanen

Dokument under steget planbesked

Tjänsteskrivelse planuppdrag Word, 758 kB.

Kontakt

Planarkitekt Amanda Andersson

E-post till Amanda Andersson: amanda.andersson.a@enkoping.se

Telefon till växeln: 0171- 62 50 00