Stenvreten 5:69

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Enligt den nu gällande detaljplanen är den högsta tillåtna byggnadshöjden 5,6 meter. Fastighetsägaren vill att det ska vara möjligt att bygga högre inom fastigheten.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Enligt den nu gällande detaljplanen är den högsta tillåtna byggnadshöjden 5,6 meter. Fastighetsägaren vill att det ska vara möjligt att bygga högre inom fastigheten. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-01-31 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten.

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd.

Ladda ner

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Tobias Viberg
E-post: tobias.viberg@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.