Stenvreten 7:90, Oriola

Bild på en karta över Stenvreten 7:90, Oriolas detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan

En verksamhet i södra Stenvreten vill bygga större lokaler.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Fastighetsägaren vill bygga större lokaler för att kunna utöka sin verksamhet i Enköping. För att göra det behöver en ny detaljplan tas fram. Fastighetsägaren önskar att en del av byggnaden ska tillåtas vara upp till 40 meter hög. Under detaljplaneprocessen ska kommunen undersöka om det är lämpligt.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Samråd.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Mellan samråd och granskning

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades förslaget ut för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar.

Vad händer nu?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommit in under samrådet. Då kan det innebära att kommunen behöver ändra förslaget. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Dokument relaterade till detaljplanen

Samrådshandlingar

Utredningar

Planbesked

Kontakt

Planavdelningen

E-post till planavdelningen: detaljplan@enkoping.se

Telefon till växeln: 0171- 62 50 00