Villbergaby 3:1

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Ett åkeri vill bygga nya lokaler i Grillby.

Varför behövs det en ny detaljplan?

S-E Westerlunds Åkeri AB vill bygga nya lokaler för sin åkeriverksamhet. För att det ska vara möjligt behöver kommunen undersöka om och hur det är lämpligt. En del av åkermarken mellan Villbergabyvägen och järnvägen kommer i så fall att bebyggas med bland annat verkstad, lager och uppställningsplats för lastbilar.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på tre remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Den 23 april 2019 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Beslutet har överklagats och ärendet har överlämnats till Mark- och miljööverdomstolen som kommer att ta ställning till om beslutet ska vinna laga kraft eller inte.

Ladda ner

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Maria Engelbrekts
E-post: maria.engelbrekts@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.